Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Belgische gebruikers.

Artikel 1 – TOEPASSINGS GEBIED

De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen alleen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een lid en HONDENSCHOOL SIRIUS VZW. Zij hebben voorrang op elke andere algemene of specifieke voorwaarde.

Artikel 2 – AANVAARDING

Het gebruik van de website www.hondenschoolsirius.be , evenals het plaatsen van een bestelling bij het bedrijf HONDENSCHOOL SIRIUS VZW, impliceert dat het lid of de klant onvoorwaardelijk en onherroepellijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3 – CONTACTGEGEVENS

HONDENSCHOOL SIRIUS VZW is een vereniging zonder winst, opgericht volgens de Belgische wetgeving, en gevestigd in België, te B-9080 Beervelde, Rivierstraat 57b. Zij is ingeschreven in het handelsregister van Gent.

Artikel 4 – DEFINITIES

Diensten: alle diensten die door het bedrijf HONDENSCHOOL SIRIUS VZW op haar website aangeboden worden in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via het internet in het bijzonder.
Lid: ieder persoon die zich ingeschreven heeft op de website van HONDENSCHOOL SIRIUS VZW.
Klant: ieder Lid die een commerciële relatie aangaat met HONDENSCHOOL SIRIUS VZW door de aankoop van een dienst via de website van HONDENSCHOOL SIRIUS VZW.
Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten, en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met HONDENSCHOOL SIRIUS VZW. 
Leverancier: elke onderneming die HONDENSCHOOL SIRIUS VZW gemandateerd heeft om haar diensten via de website van HONDENSCHOOL SIRIUS VZW te verkopen. Bestelling: elke bestelling die door een Klant geplaatst wordt conform de voorwaarden beschreven in artikel 6.

Artikel 5 – INSCHRIJVING

Ieder persoon kan Lid worden van HONDENSCHOOL SIRIUS VZW door zich in te schrijven op de website van HONDENSCHOOL SIRIUS VZW. Dit kan zowel persoonlijk als via een bestuurslid.

Artikel 6 – BESTELLEN

Je moet meerderjarig zijn om een bestelling te kunnen plaatsten op HONDENSCHOOL SIRIUS VZW Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden zijn door onze algemene- en verkoopsvoorwaarden.

De diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, worden te koop aangeboden via de website www.hondenschoolsirius.be. Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeen gekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van HONDENSCHOOL SIRIUS VZW, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de partijen. De Klant ontvangt via email in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling. Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan het Lid in het Nederlands. 

Artikel 7 – PRIJZEN EN BETALINGSMETHODES

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. Het BTW tarief dat van toepassing is, is het BTW tarief dat geldig is in België. HONDENSCHOOL SIRIUS VZW houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de email die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop. De diensten blijven de eigendom van de Leverancier tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant. HONDENSCHOOL SIRIUS VZW houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Lid waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan HONDENSCHOOL SIRIUS VZW In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. De Klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de bancontactkaart om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Het ingeven van de confidentiële betalingsgegevens op de website van HONDENSCHOOL SIRIUS VZW is uiterst beveiligd dankzij de SSL encryptering (Secure Socket Layer). Voor de afhandeling van de online betaling werkt HONDENSCHOOL SIRIUS VZW samen met BNP Paribas Fortis. HONDENSCHOOL SIRIUS VZW heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij HONDENSCHOOL SIRIUS VZW De confidentiële betalingsgegevens (bankkaarten, vervaldagen, veiligheidscodes) zijn alleen toegankelijk voor het bedrijf BNP Paribas Fortis.

Artikel 8 – BESCHIKBAARHEID

De diensten, evenals de prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website van HONDENSCHOOL SIRIUS VZW, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze diensten en bij de Leverancier. HONDENSCHOOL SIRIUS VZW engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Desondanks, kan HONDENSCHOOL SIRIUS VZW niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een dienst  bij de Leverancier, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere diensten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via email of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn diensten, zal HONDENSCHOOL SIRIUS VZW onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan via email op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen.

Artikel 9 – LEVERING

SIRIUS VZW kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

Artikel 10 – NON CONFORMITEIT

Alle diensten die op de website van HONDENSCHOOL SIRIUS VZW te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de fotos die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. HONDENSCHOOL SIRIUS VZW wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van diensten of in de fotos zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert HONDENSCHOOL SIRIUS VZW zich om eventuele fouten die haar schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen.

Artikel 11 – WAARBORG

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van de dienst. Indien HONDENSCHOOL SIRIUS VZW optreedt als mandataris van de Leverancier. De Leveranciers garanderen dat de diensten die ze te koop aanbieden via HONDENSCHOOL SIRIUS VZW perfect functioneren en geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van de dienst onmogelijk of gevaarlijk maken. HONDENSCHOOL SIRIUS VZW kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele technische gebreken van de geleverde iensten. In dat geval moet de Klant onmiddellijk contact opnemen met de dienst na verkoop van de Leverancier van het betreffende dienst, waarvan de coördinaten door HONDENSCHOOL SIRIUS VZW aan de Klant werden meegedeeld.

Artikel 12 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de layout en het grafisch ontwerp van de webpaginas, de verkoopscataloog, de foto´s, de afbeeldingen en de muziek op de website van HONDENSCHOOL SIRIUS VZW zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, copyright rechten, merkrechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusive eigendom van HONDENSCHOOL SIRIUS VZW, van haar Leveranciers en van de partners waarmee HONDENSCHOOL SIRIUS VZW een akkoord afgesloten heeft. Om die reden is elke vorm van copiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van HONDENSCHOOL SIRIUS VZW Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgt worden door HONDENSCHOOL SIRIUS VZW

Artikel 13 – VERANTWOORDELIJKHEID

HONDENSCHOOL SIRIUS VZW kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,…) die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten zoals omschreven in Artikel 4. HONDENSCHOOL SIRIUS VZW treft verder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden, meer in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens, waarnaar HONDENSCHOOL SIRIUS VZW een link heeft op haar website. HONDENSCHOOL SIRIUS VZW kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de dienst omschrijvingen op de website van HONDENSCHOOL SIRIUS VZW HONDENSCHOOL SIRIUS VZW wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die veroorzaakt wordt door een gebrek, het slecht functioneren of het verkeerd gebruik van een dienst dat verkocht werd op de website van HONDENSCHOOL SIRIUS VZW, evenals voor deze die het resultaat zijn van wijzigingen die aangebracht zijn door de Leverancier. HONDENSCHOOL SIRIUS VZW kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van HONDENSCHOOL SIRIUS VZW aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van HONDENSCHOOL SIRIUS VZW beperkt voor zover zij gedekt wordt door de verzekering Burgeljjke Aansprakelijkheid.

 Artikel 14 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

 Artikel 15 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

HONDENSCHOOL SIRIUS VZW kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettellijke verplichtingen. HONDENSCHOOL SIRIUS VZW behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. In de mate van het mogelijke, zal HONDENSCHOOL SIRIUS VZW elke belangrijke wijziging meedelen aan haar Leden. De Leden hebben de volledige vrijheid om bij een wijziging aan de Algemene Voorwaarden, of aan de layout of inhoud van de website van HONDENSCHOOL SIRIUS VZW hun account te desactiveren. Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.

 Artikel 16 – KLACHTEN

Klantentevredenheid is een topprioriteit voor HONDENSCHOOL SIRIUS VZW.
Elk lid van HONDENSCHOOL SIRIUS VZW met een vraag of klacht, vragen we daarom om altijd contact op te nemen met onze medewerkers. Wij zijn ook steeds bereikbaar via mail. Je mag er op rekenen snel een reactie te ontvangen.

Sinds 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr

 HONDENSCHOOL SIRIUS VZW

Rivierstraat 57b
9080 BEERVELDE
BTW BE 0824474066